Gothic Chess

List of public games


GamePlayersStateLast event
Gothic Chessshogi Lenny Lenny's turnone hour ago
Gothic ChessGothicChessInventor Lenny Lenny's turntwo hours ago
Gothic ChessHotDogPaste HotDogRoller HotDogPaste's turn15 hours ago
Gothic ChessLenny GothicChessInventor GothicChessInventor wontwo days ago
Gothic ChessLenny shogi Drawtwo days ago
Gothic Chessshogi triplenegative triplenegative's turn3 days ago
Gothic Chessserefhanov GothicChessInventor GothicChessInventor won5 days ago
Gothic Chessshogi Lenny Drawone week ago
Gothic Chessshogi Lenny Drawone week ago
Gothic Chessshogi Lenny shogi won8 days ago